راهنمای تست های آزمایشگاهی


در این صفحه از سایت لیست کاملی از انواع تست های آزمایشگاهی پیش روی شماست. برای مشاهده جزئیات کامل تست، بایستی روی نام تست کلیک کنید.

به جهت راحتی استفاده در پیدا نمودن تست مورد نظر خود، می توانید از فهرست الفبایی استفاده نمایید. به اینصورت که با انتخاب حرف اول تست خود از میان دسته بندی زیر جستجوی خود را راحت تر پیدا کنید.

فهرست الفبایی:


نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Amino Acid, Quantitative , Plasma A.A.Q اسید آمینه پلاسما، Amino Acid Screening test, Screening of Amino Acid disorder HPLC
Amino Acid Urine, Quantitative A.Au اسید آمینه ادرار،Screening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine HPLC
Adrenocorticotropic Hormon (ACTH), Plasma A.C.T.H هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک، آ. سی. تی. اچ، کورتیکوتروپین، Corticotropin، Cortrosyn هورمون
ABO&Rh Group, Blood ABO Rh عیین گروه خون A، B، O و Rh ABO and Rh; Blood Group and Type; Blood Grouping and Rh Typing; Blood Typing; Group and Rh; Type and Rh; Blood Group and Rh, Cell type. هماتولوژی
Anti Cardiolipin Antibodies, IgG/IgM,Serum ACA آنتی بادی ضد کاردیولیپین، Antiphospholipid Antibodies، Cardiolipin Antibodies,IgG/IgM, Serum ایمونولوژی
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) ACE ، SACE آنزیم مبدل آنژیوتانسین I؛ کیناز II؛ پپتیدیل دی‏پپتیداز A ، آنزیم مبدل آنزیوتانسین سرم Angiotensin-1-Converting Enzyme, Kinase II, Peptidylpeptide Hydrolase, Serum Angiotensin Converting Enzyme (SACE) بیوشیمی
Acetylcholine Receptor Antibody, Serum AChR Ab or Anti-AChR آنتی بادی گیرنده استیل کولین‏‏، آنتی‏بادی مسدود کننده رسپتور استیل کولینAnti-Acetylcholine Receptor, Acetylcholine Receptor (Muscle AChR) Antibodies, Anti -Neuromuscular Junction Receptor Antibodies, Myasthenia Gravis Antibodies, ACh Receptor (Muscle) Binding Ab, هورمون-ایمونولوژی
Acid Phosphatase, Plasma or Serum ACP -oفسفوریک منواستر، فسفوهیدرولاز، اسید فسفاتاز پروستاتی، اسید فسفاتاز استخوانی Acid Phosphatase, Total, Phosphatase Acid Total, بیوشیمی
Acylcarnitines Screen, Blood Spot ACs غربالگری آسیل کارنتین های خون Screening: Acylcarnitines Free Carnitine (C0); Acetylcarnitine (C:2); Propionylcarnitine (C3); Butyrylcarnitine (C4);3-OH-Butyrlcarnitine (C4OH); C4DC; Isovalerylcarnitine (C5); 3-OH- Isovalerylcarnitine (C5OH); Glutarylcarnitine (C5DC); Hexanoylcarnitine (C6); Octenoylcarnitine (C8:1), Octanoylcarnitine (C8); Decenoylcarnitine (C10:1); Decanoylcarnitine (C10); Dodecanoylcarnitine (C12);Tetradecadienoylcartinine (C14:2); Tetradecenoylcarnitine (C14:1); Tetradecanoylcarnitine (C14); 3-OH-Tetradecanoylcarnitine (C14- OH); Hexadecenoylcarnitine (C16:1);Hexadecanoylcarnitine (C16); 3-OHHexadecenoylcarnitine(C16:1-OH); 3-OH-Hexadecanoylcarnitine (C16-OH); Oleoylcarnitine (C18:1); Stearoylcarnitine (C18); 3- OH-Linoleylcarnitine (C18:2-OH); 3-OH-Oleylcarnitine (C18:1-OH) . متابولیک
Adenosindeaminase (ADA) ADA آدنوزین د آمیناز، Adenosine Deaminase, Fluid بیوشیمی
Alpha1-Fetoprotein (Tumor marker), Serum AFP آلفا 1- فتوپروتئين (تومورمارکر) α-Feto Protein/ AFP Tumor Marker/Alpha- Fetoprotein هورمون
Albumin (Alb) Alb آلبومین بیوشیمی
Aldolase ALD آلدولاز، D گلیسر آلدئید 3- فسفات لیاز، فروکتوز بیس فسفات بیوشیمی
Aldosterone Alds آلدوسترون هورمون
Allergy Screen Panel, Serum Allergy test تست سرمی غربالگری آلرژی،Antibody Allergen Specific IgE، IgE Allergen Specific، RAST Test، Allergy blood testing ایمونولوژی
Alkaline Phosphatase (Alp) ALP فسفاتاز قليايي، ارتو فسفریک استر منو هیدرولاز بیوشیمی
Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT) ALT – SGPT-GPT آلانین آمینوترانسفراز ، سرم گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز بیوشیمی
Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT) ALT – SGPT-GPT آلانین آمینوترانسفراز ، سرم گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز بیوشیمی
Antimullerian Hormone, Serum AMH Mullerian-inhibiting substance, Mullerian inhibiting factor, Mullerian-inhibiting hormone, Anti .mule.H هورمون
Amylase Amylase آميلاز توتال، آمیلاز خون، ادرار بیوشیمی
Anti-Nuclear Antibody (ANA) ANA آنتی بادی ضد هسته ای بیوشیمی
Antinuclear Antibody (ANA), Serum ANA fluorescent antinuclear antibodies (FANA) ایمونولوژی
Anti Nuclear Antibody Profile ANA Profile DNA Topoisomerase 1 Antibodies، DNA Double-Stranded (ds-DNA) Antibody، Anti-Ribonuclear Protein، Sm Antigen, Antibody، SmRNP Autoantibodies، Anti-Ro، Anti-SSB، Anti-SSA ، Anti-ds (Anti-Double-Stranded) DNA ایمونولوژی
Androstendione, Serum Androstendione آندروستن دایون هورمون
Anti Troponema Pallidum Antibody, IgG Anti T. Pallidum Ab IgG T. pallidum Ab، FTA-ABS، Fluorescent Anti Treponema Pallidum, Antibody ایمونولوژی
Anti Toxoplasma Antigen, Antibody (IgG,IgM Anti Toxo (IgG.IgM) Toxoplasma Antigen, Ab، Anti-Toxoplasma Ab، Anti-Toxo Ab ایمونولوژی
Anti-ds- DNA Antibody Anti-ds-DNA Ab Anti DNA Ab، آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي،DNA Double-Stranded (dsDNA) Ab IgG Anti-DS DNA Antibody ایمونولوژی
Anti Phospholipid Antibodies, IgG/IgM, Serum APA آنتی بادی ضد فسفولیپید،Anticardiolipin antibodies ، Phospholipid Antibodies IgG and IgM, Serum، Lupus Anticoagulant ایمونولوژی
Apo A1 Apo A1 آپولیپوپروتئین A1 بیوشیمی
APOB APOB آپولیپوپروتئین B بیوشیمی
Anti Smooth Muscle Antibody, Serum ASMAs ، SMAs Anti Smooth Muscle ، Smooth Muscle antibody ایمونولوژی
Anti Streptolysino O (ASO) ASO آنزیم آنتی استرپتولیزین O سرولوژی
Aspartate Aminotransferase (AST- SGOT- GOT) AST- SGOT- GOT آسپارتات آمینو ترانسفراز، گلوتامیک- اگزالواستیک ترانس آمیناز (SGOT) بیوشیمی
Anti thrombin III AT III آنتی ترومبین III ، Anti thrombin Activity هماتولوژی
Ammonia, Plasma NH3 or NH4 آمونیاک، آمونیوم، Ammonium، Ammonia Blood، Ammoniac Plasma بیوشیمی
Activated Partial Thromboplastin Time, Plasma PTT & APTT زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده، Activated Partial Thromboplastin Time, partial Thromboplastin Time هماتولوژی
1- نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی در اطفال کودکان می باشد. 2- بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال های پلاستیکی جدا گردد.

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. بعضی از آزمایشگاهها ناشتایی را توصیه می کنند. 2. الگوی خواب و وجود عوامل استرس زا را در بیمار بررسی کنید، زیرا می تواند بر روی نتایج آزمون تأثیر گذار باشد..

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

: نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. ترجیحاً بیمار تا 12 ساعت از مصرف مایعات و غذا پرهیز نماید. 2. استروئید تراپی باعث کاهش آنزیم شده، بنابراین با هماهنگی با پزشک معالج از مصرف آن خوداری گردد.

نیازی به رعایت ناشتایی نمی باشد.

1. بدلیل اینکه لیپمی باعث تداخل با این آزمایش می‏گردد، نمونه ناشتا ارحجیت دارد. 2. نمونه‏گیری بلافاصله پس از معاینه رکتال (DRE)، بیوپسی پروستات، ماساژ پروستات و بیوسی پروستات از طریق مجرا نباید انجام گردد.

1. نمونه گیری باید پیش از یک تغذیه یا وعده غذایی برنامه ریزی شده صورت گیرد. 2. لکه گذاری نمونه خون روی کاغذ صافی می تواند در آنالیز آسیل کارنیتین مورد استفاده قرار گیرد.

1. نمونه می بایست سریعاً سانتریفیوژ شده و 0.3 ml از مایع رویی را برداشته و به ویال پلاستیکی انتقال دهید. 2. جهت جمع آوری نمونه، بر روی یخ نگهداری شود. 3. نمونه فوراً تا زمان آزمایش فریز گردد.

نيازي به محدوديت غذايي يا مايعات نمي باشد. در سنجش های رادیوایمنو اسی از مصرف رادیوایزوتوپها یک هفته قبل از آنجام آزمایش اجتناب گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف غذاهای پرچرب قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد

در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تري حاصل می شود.

1. نياز به ناشتايي نمی باشد. 2. رژيم غذايي يا ميزان نرمال سديم (روزانه 3 گرم سديم) به مدت 2 هفته رعايت شود. 3. با نظر پزشك داروهايي كه ميزان الكتروليت ها را تغيير مي دهند به مدت 2 هفته قطع شود. 4. به مدت 2 هفته از مصرف شيرين بيان خودداري شود. 5. با تأييد پزشك از مصرف داروهاي مهاركننده رنين به مدت یک هفته خودداري شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. در صورت استفاده از روش‏هایی که براساس استفاده از مواد رادیواکتیو هستند، بیمار نباید در طی 24 ساعت قبل از نمونه گیری در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

بيمار باید ناشتا باشد. ( ALPپس از صرف غذا افزايش مي يابد).

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نياز به ناشتا بودن بيمار نمي باشد. 2. در مورد جمع آوری ادرار 2 ساعته، ساعت 8 صبح مثانه باید تخلیه گشته و ادرار دور ریخته شود و پس از آن تا ساعت 10 ادرار در ظرف ادرار جمع آوری گردد. 3. تولوئن (5 ml) به عنوان نگهدارنده بکار می رود. در غیر این صورت ادرار در یخچال نگهداری شو

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

نیازی به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

1. نمونه ناشتای صبحگاهی ارجح است. 2. نمونه گیری باید یک هفته قبل یا یک هفته پس از خونریزی ماهیانه انجام شود

در صورت امکان بهتر است مراجعه کننده ناشتا باشد

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نيازي به ناشتا بودن نمي باشد

نیازی به ناشتایی نمی باشد.

1- 14 – 12 ساعت ناشتایی لازم است . مصرف آب مجاز می باشد. 2- بیماران 24 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف الکل اجتناب کنند. همچنین به وی گوشزد نمایید که مجاز به کشیدن سیگار نمی باشد.

1- 14 – 12 ساعت ناشتایی لازم است. مصرف آب مجاز است. 2- بیماران 24 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف الکل اجتناب نمایید. همچنین به وی گوشزد کنید که مجاز به کشیدن سیگار نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

1- از مصرف آنتی بیوتیک به ویژه پنی سیلین ها قبل از نمونه گیری اجتناب گردد. 2- نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نیازی به ناشتا بودن نمی باشد

1- نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2- نمونه خون در ویال های پلاستیکی حاوی ماده انعقاد سیترات سدیم جمع آوری گردد. 3- پس از نمونه گیری، آن را بلافاصله سانتریفیوژ کرده، سلول را از پلاسما جدا کرده و مجدداً پلاسما را سانتریفیوژ نمایید. 4- در صورت امکان پس از نمونه گیری ، نمونه را فوراً در دمای ◦c 4 ≥ نگهداری کنید

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. آمادگی خاصی احتیاج ندارد و نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از استعمال داروهای ضد انعقاد پیش از انجام آزمایش و بدون اطلاع پزشک معالج، اجتناب کنید. 3. چنانچه بیمار با دستور پزشک معالج متناوباً تزریق هپارین دارد، نمونه خون برای PTT را 30 دقیقه الی یک ساعت پیش از مصرف دوز بعدی هپارین بگیرید.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Bleeding time, Blood B.T زمان سيلان، زمان خونروی Duke؛ زمان خونریزی Ivy؛ زمان خونروی Mielke؛ زمان خونروی Simplate
Blood Culture and Sensitivity B/C&S کشت خون، کشت خون از لحاظ باکتری و قارچ، کشت خون و حساسیت آنتی بیوتیکی، کشت خون و رنگ آمیزی اسمیر Bacterial Culture, Blood/ Blood Culture and gram stain/ Fungal Culture, Blood /Yeast Culture, Blood / Blood Culture and Smea میکروب شناسی
Beta 2 Microglobulin B2MG بتا 2 ميكروگلوبولين هورمون
BCR – ABL, P210, RNA Detection by Real Time PCR BCR/ABL, RT PCR CML RT-PCR, BCR/ABL – P210 mRNA Detection, Philadelphia Chromosome Bone Marrow/Blood, BCR/ABL RNA-Qual Diagnostic مولکولی
Bilirubin (Total, Direct) Bill بیلی روبین، Bilirubin Total، Bilirubin, Serum,Urine بیوشیمی
BKV and JCV (Polyoma virus) Quantification by Real-Time PCR BK and JC Virus PCR a. QBK b. BKV Quantitative DNA c. BKV Quant d. BKV DNA e. JC DNA f. JCV Qualitative DNA g. John Cunningham Virus (JCV) h. Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) مولکولی
Borrelia burgdorferi Antibody, IgM Borrelia-IgM آنتی بادی بورلیا بورگدوفری، Borrelia burgdorferi Antibody, IgM - ELISA, Lyme Disease Serology, Serum, Lyme Disease Ab, Immunoblot, ایمونولوژی
Brucella detection by PCR Brucella PCR Brucella DNA Detection, Brucella Detection by PCR, Brucella Polymerase Chain Reaction (PCR) مولکولی
Blood Suger (BS) BS قند خون غیر ناشتا، Random Glucose , Plasma suger بیوشیمی
Blood Suger 2 hours after Food (lunch or dinner) BS 2hr گلوکز 2 ساعته ، قند دو ساعته بیوشیمی
Blood Urea (Urea) BU، BUN اوره خون، نیتروژن اوره خون، Urea Nitrogen, Blood or serum بیوشیمی
Bicarbonate Hco3- بیکربنات، Plasma or serum , carbon dioxide ,Plasma or serum Co2 بیوشیمی
Blood Gases (Arterial, Venous) VBG or ABG گازهاي خون شرياني / وریدی بیوشیمی
Beta Human Chorionic Gonadotropin, Quantitative βhCG گنادوتروپین جفتی انسان، زیرواحد بتا Chorionic Gonadotropins, Beta-Subunit, Beta-HCG, High-Sensitivity HCG هورمون
1. به بيمار توضيح دهيد نيازي به ناشتايي نمي باشد. 2. به بیمار هشدار دهید که ممکن است اندکی ناراحتی به سبب جراحت پوستی ناشی از آزمایش احساس کند.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. عمل خونگیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود و بهترین زمان خونگیری نیز هنگام شروع افزایش تب می باشد

نیاز به ناشتایی نمی باشد. در صورت انجام آزمایش به روش رادیوایمونواسی، بایستی بیمار یک هفته قبل از انجام آزمایش، رادیوایزوتوپ ( مواد حاجب) دریافت نکرده باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتا بودن با توجه به روش های مختلف وکیت های مورد استفاده متفاوت می باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

5 ml

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

معمولاً قبل از صرف غذا، قند خون ناشتا اندازه گیری می شود. این مقدار را به عنوان سطح پایه گلوکز در نظر می گیرند. برای انجام آزمایش 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتایی لازم است.

1. ناشتایی به مدت14-8 ساعت ضروری می باشد. 2. دقت نمایید تا سرم همولیز نگردد.

نمونه گیری از خون شریانی یا وریدی و در شرایط بیهوازی صورت می گیرد.

محدوديتي در مصرف مايعات و غذا وجود ندارد.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد . 2 . در صورت استفاده از سنجش RIA ، بیمار نباید اخیراً در معرض مواد رادیواکتیو قرار گیرد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Complement Components, Overview بررسی اجزای کمپلمان ایمونوبیوشیمی
Clotting Time, Blood ACT، CT زمان انعقاد فعال شده، زمان فعال شده تشکیل لخته، زمان سیلان، زمان انعقاد خون کامل , Prolonged Clot Time Profile, Activated Clotting Time Whole blood clotting time هماتولوژي
Cyclic Citrullinated Peptide Antibody, IgG, Serum (Anti CCP) Anti-CCP پپتید آنتی سیکلیک سیترولینه ، Anti Citrullinated peptide Antibody،Anticyclic Citrullinated Peptide Antibody ، CCP Antibodies. ایمونولوژی
C-Peptide, Serum C- peptide Connecting Peptide Insulin، Insulin- Connecting Peptide، Proinsulin C-peptide، C- پپتید ایمونولوژی
Clostridium difficile Toxin A/B assay, Stool C. Diff Toxin سنجش سم کلستریدیوم دیفی سیل، بررسی کولیت آنتی بیوتیکی، بررسی کولیت سودومامبرانوی توکسیک clostridial Toxin A/B assay, Clostridium difficile Cytotoxicity Assay, Clostridium difficile toxin Antibody , C. difficile Toxin B Screen ایمونولوژی
C1 Esterase Inhibitor, Serum or Plasma C1- INH - C1EI مهارکننده C1 استراز، ،,Serum C1 Esterase Inhibitor Functioanal /C1 inactivator، C1 Esterase Inhibitor Antigen ایمونولوژی
Complement Component C1q, Serum C1q جزء C1q کمپلمان، Functional C1q، C1q Complement Component, Serum، Complement C1q ایمونولوژی
C2 Complement Functional, Serum C2 کمپلمان دو C2 Functional complement, C2 Complement Component, Serum ایمونولوژی
C3 complement C3 کمپلمان C3 ،C3 functional complement, Functional C3 ایمونوبیوشیمی
C4 complement C4 کمپلمان C4، Funtional C4,C4 Functional complement ایمونوبیوشیمی
C9 Complement Functional, Serum C9 سنجش کمپلمان نه C9 Functional complement, C9 Complement Component, Serum; Ninth Component of Complement ایمونولوژی
Calcium, Blood (Ca) Ca کلسیم، Calcium, Total، Calcium, Serum بیوشیمی
Cancer Antigen 125 (CA 125) CA 125 آنتي ژن سرطاني 125، Carbohydrate Antigen 125 هورمون
Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) CA 15-3 آنتي ژن سرطاني 3-15
Carbohydrate Antigen 19-9 (CA 19-9) CA 19-9 کربوهیدات آنتی ژن 9-19، Cancer Antigen 19-9، GI Cancer Antigen هورمون
Carbohydrate Antigen 242, Serum CA 242 کربوهیدرات آنتی ژن 242، Pancreatic Cancer Antigen 242, tumour carbohydrate antigen 242 هورمون
Calcium, Urine Ca,urine کلسیم ادرار، Total Calcium ,urine, Ca/24hr or Ca/Random بیوشیمی
Calprotectin, Stool CALP کالپروتکتین (مدفوع) Calprotectin FORWARD, Calprotectin, Fecal, Calprotectin Random, Stool ایمونوشیمی
Carbamazepine (CAR) CAR کاربامازپین، Tegretol ، Carbatol بیوشیمی
CBC (Complete Blood count) and Differential Count CBC & Diff شمارش کامل سلول های خون و شمارش افتراقی، شمارش کامل خون محیطی Complete Blood cell count and Diffrential count, CBC Count and Diffrential Complete Blood index (HB,HCT,MCV,MCH,MCHC) هماتولوژي
CD4 and CD8 Enumeration CD4/CD8 Quantitative CD4/CD8 ، T Lymphocyte Surface Markers، T-Cell Surface Markers، T-cell Count -Flow Cytometry ایمونولوژی
Carcinoembryonic Antigen - CEA CEA آنتی ژن کارسینوامبریونیک، Embryonic Carcinoma Antigen هورمون
Chlamydia Trachomatis Antibody IgG/IgM, Serum Chlamydia IgG/IgM آنتی بادی ضد کلامیدیا، Chlamydia Serology، Anti Chlamydia Ag, Antibody ایمونولوژی
Cholesterol (Chol) Chol کلسترول بیوشیمی
Citrate , Urine Citrate سیترات، Urinary Citrate Excretion , Citric Acid Urine بیوشیمی
Creatine Phosphokinase (CPK) CK, ‍CPK کراتین کیناز، کراتین فسفو کیناز، CK (Creatine Kinase) بیوشیمی
Chloride, urine Cl کلر ادرار بیوشیمی
Chloride (Cl) Cl کلر بیوشیمی
Cytomegalovirus Antibodies, IgG and IgM, Serum CMV IgG/IgM تیتر آنتی بادی سیتومگالوویروس ، CMV Antibodies, IgG & IgM هورمون
Cytomegalovirus (CMV) Quantitative by PCR CMV Quant PCR تشخیص کمی CMV با روش PCR Cytomegalovirus Quant, Cytomegalovirus PCR, Cytomegalovirus amplified probe technique, HHV-5, Human herpesvirus 5 مولکولی
Coombs - Wright Coombs-Wr کومبس رایت سرولوژی
Cortisol Blood Cortisol هیدروکورتیزون ، کورتیزول سرم هورمون
Cortisol, Urine Cortisol,U کوتیزول آزاد ادرار، هیدروکورتیزول ، Free Cortisol، 17-Hydroxycorticosteroids هورمون
Ceruloplasmin (Cp) Cp سروپلاسمین، Copper Oxidase، Ferroxidase بیوشیمی
Creatinine (Cr) Cr کراتینین بیوشیمی
Creatinine Clearance, Serum and 24-Hour Urine Cr Cl کلیرانس کراتینین، تصفیه کراتینین Creatinine Clearance, Serum&Timed Urine بیوشیمی
Creatinin , Urine Cr, Urine کراتینین ادرار بیوشیمی
C – Reative Protein (CRP) CRP پروتئین واکنشگر- C بیوشیمی
Cryoglobulin, Qualitative; Serum Cryo کرایوگلوبولین ( کیفی) سرولوژی
Cyclosporine . Blood (CSA) CSA سیکلوسپورین، Gengrafe, Neoral, Sandinmune بیوشیمی
Cerebrospinal Fluid (CSF), Analysis and Culture CSF S&C آنالیز مایع مغزی نخاعی، کشت و اسمیر مایع مغزی- نخاعی، کشت و رنگ آمیزی اسمیر CSF Analysis of Meningitis and other CNS infection, CSF Culture and gram stain, Cerebrospinal Fluid, Smear and Culture, CSF Cytology, CSF Count and Differential, Lumber Puncture and Cerebrospinal Fluid Examination میکروب شناسی+ بیوشیمی+ پاتولوژی+ مولکولی
Calcitonin Test (CT) CT ، HCT کلسی تونین انسانی، تیروکسی تونین (Thyrocalcitonin) هورمون
Copper , Urine Cu, urine مس ادرار بیوشیمی
Copper (Cu) Cu+2 مس بیوشیمی
Cystatin C with Estimated GFR, Serum Cystatin C سیستاتین سی بیوشیمی
Coagulation Factor IX Activity Assay, Plasma Factor IX فاکتور نه انعقادی، فاکتور هموفیلی B، فاکتور کریسمس هماتولوژی
Coagulation Factor V Activity Assay, Plasma Factor V فاکتور پنج انعقادی، پرواکسلرین هماتولوژی
Coagulation Factor VII Activity Assay, Plasma Factor VII فاکتور هفت انعقادی ، پروکونورتین Factor VII Assay, Factor VII Activity, Proconvertin هماتولوژی
Coagulation Factor VIII Activity Assay, Plasma Factor VIII فاکتور هشت انعقادی، فاکتور ضد هموفیلی، Factor VIII Activity Assay، Antihemophilic Factor هماتولوژی
Coagulation Factor X Activity Assay, Plasma Factor X فاکتور ده انعقادی، فاکتور استوارت هماتولوژی
Coagulation Factor XI Activity Assay, Plasma Factor XI فاکتور انعقادی یازده، فاکتور پیش ماده ترومبوبلاستین، فاکتور ضد هموفیلی C، Factor XI activity assay هماتولوژی
C-Reactive Protein , High Sensivity (HS CRP) HS CRP Cardio C-Reactive protein، CRP-cardio ، Ultra sensitive CRP سرولوژی
Coagolation Factor XIII Assay, Plasma فاکتور 13 Fibrin stabilizing factor ، Fibrinoligase، Laki- Lorand factor هماتولوژی
ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا شرایط خاصی نمی باشد

1. بیمار باید 10 – 8 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. نوشیدن آب مجاز می باشد. قبل از انجام اين آزمايش بايد از پزشك در مورد لزوم ناشتا بودن سؤال شود. 2. از مصرف داروهای پایین آورنده قند خون 24 ساعت قبل از آزمایش اجتباب گردد. 3. بیمار، اخیراً نباید ماده رادیواکتیو دریافت کرده باشد.

1. روش جمع آوری مدفوع را برای بیمار شرح دهید. روشی ساده و مبتنی بر واقعیت اتخاذ کنید تا بیمار حجالت زده نگردد. 2. به بیمار آموزش دهید تا ادرار یا کاغذ توالت را با نمونه مدفوع مخلوط نکند. 3. به هنگام انتقال نمونه مراقب باشید، زیرا ممکن است نمونه عفونت زا باشد. در صورت همکاری پرستار در جمع آوری نمونه، باید دستکش پوشیده شود.

ناشتایی توصیه می شود اما ضروری نیست

1. ترجیحاً بیمار ناشتا باشد. 2. خون را در ویال های پلاستیکی بدون ماده ضد انعقاد جمع آوری نمایید.

ترجیحا بیمار ناشتا باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ترجیحا بیمار ناشتا باشد.

· براي كلسيم يونيزه بيمار بايد به مدت 30 دقيقه دراز كش باشد. · براي كلسيم توتال بهتر است بيمار ناشتا باشد.

نياز به ناشتايي یا هیچگونه مسکنی نمي باشد.

نيازي به ناشتايي نمي باشد.

نياز به ناشتايي نمي باشد.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. مطابق دستور از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله های جداکننده سرم بریزید. 3. در کمتر از دو ساعت سرم را از سلول جدا نمایید. 4. از جمع اوری نمونه شدیداً همولیز اجتناب نمایید.

1. رعایت رژیم غذایی (800 میلیگرم کلسیم در روز) قبل از انجام آزمایش ضروری است. 2. نمونه ادرار 24 ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد. 3. نیاز به نگهدارنده نمی باشد. 4. در صورت استفاده از نگهدارنده ml 10 اسیدکلردریک 6 نرمال مناسب می باشد.

1. نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد. 2. نمونه گیری بایستی بصورت راندوم یا تصادفی صورت گیرد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نياز به ناشتايي نمی باشد.

1. نیاز به ناشنایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد، 2. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه در کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال گردد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. جمع‏آوری نمونه بلافاصله پس از شروع علایم حاد باید صورت پذیرد. (دیرتر از یک هفته نباشد ).

12 الی 14 ساعت ناشتایی پس از خوردن غذای کم چرب ضروری است. مصرف آب مجاز است.

1- شرایط مربوط به جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته رعایت گردد. 2- gr 10 اسیدبوریک را به عنوان نگهدارنده در ظروف حاوی ادرار 24 ساعته در شروع جمع آوری ادرار اضافه کنید. 3- بعد از جمع آوری ادرار 24 ساعته، ظرف نمونه را خوب مخلوط کرده و 5ml از آن را جدا کنید.

نياز به محدوديت غذايي و مايعات نمي باشد.

1. نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. 2. ادرار 24 ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد. 3. نیاز به ماده نگهدارنده نمی باشد و ظرف ادرار در یخچال نگهداری شود.

نياز به ناشتايي نمي باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری 2 تا 3 هفته پس از شروع علائم صورت گیرد. 3. نمونه مادران مشکوک به عفونت حاد را حتی الامکان زود بگیرید. 4. نمونه دوم را 2 تا 4 هفته بعد بگیرید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. به علائم تنش های جسمی ( مانند عفونت، بیماری حاد) یا روحی بیمار توجه کنید و آنها را به پزشک گزارش دهید.

1. شرایط صحیح نمونه گیری ادرار 24 ساعته رعایت گردد. 2. اضافه کردن 10 گرم از اسید بوریک به عنوان ماده نگهدارنده در شروع جمع آوری نمونه.

ترجیحاً بیمار 4 ساعت ناشتا باشد (غیر ناشتا نیز قابل قبول است).

نیاز به 8 تا 12 ساعت ناشتایی می باشد

1. به بیمار متذکر شوید نیازی به رژیم غذایی خاصی نمی باشد. 2. برخی آزمایشگاه ها بیمار را از نظر مصرف گوشت پخته، چای، قهوه، یا برخی داروها در روز آزمایش منع می کنند. در این صورت با آزمایشگاه هماهنگ نمایید. 3. تمامی داروهای مصرفی بیمار را بررسی مجدد کرده و آنهایی را که بر روی اندازه‏گیری کراتی‏نین تأثیر می‏گذارند (مانند cefoxitin) قطع نمایید. 4. بیمار باید در طی انجام آزمایش هیدراسیون (مصرف آب) خوبی داشته باشد. 5. جریان ادراری بیشتر از 2 ml/min جهت اندازه‏گیری ایده‏آل کلیرانس مورد نیاز است.

ml 5

1. اغلب نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. پس از نمونه گیری فوراً سانترفیوژ و سرم جدا گردد.

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشتا باشد. ناشتا بودن، کدورت سرم به علت مصرف غدا ( به ویژه مواد غذایی پرچرب) را به حداقل می رساند. 2. مقداری خون وریدی (10 تا 15 میلی لیتر) در لوله یی با درب قرمز که قبلاً در دمای 37 درجه سانتیگراد گرم شده، بگیرید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد، 2. به دلیل اینکه این دارو در درون گلبول های قرمز (RBC) متمرکز می باشد و RBC به تغییر درجه حرارت در شرایط آزمایشگاهی (invitro) حساس است، اندازه گیری غلظت پلاسمای دارو بستگی به درجه حرارت محیط آزمایشگاه دارد.

1. نیاز به ناشتایی یا مسکن نمی باشد. 2. عمل نمونه گیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود. 3. بیمار میبایست قبل از نمونه برداری مثانه و روده هایش را تخلیه نماید. 4. بیمار را به آرامش تشویق نمایید و از وی بخواهید با دهان باز نفس های آرام وعمیق بکشد. 5. پزشک باید از مقدار CSF مورد نیاز برای آزمون‏های درخواستی آگاه باشد تا بتواند نمونه کافی به دست آورد. در ضمن می‏بایست تاریخچه بالینی مناسبی از بیمار برای آزمایشگاه فراهم نماید. 6. محل نمونه‏گیری (مانند کمری، سیسترنال) باید ذکر شود، زیرا پارامترهای سیتولوژی و شیمیایی در مکان‏های مختلف متفاوت است. لزوم قند سرم همزمان باید در نظر باشد. به علت تأخیر در تعادل سرم CSF– بهترین زمان گرفتن قند سرم، دو تا چهار ساعت قبل از پونکسیون کمری است. 7. نمونه برداری از مایع مغزی نخاعی از فضای بین مهره های 4 و 5 کمری به وسیله سوزن LP (Lumber Ponction) توسط پزشک صورت می گیرد. 8. LP در بیماران دچار افزایش فشار داخل جمجمه نباید انجام پذیرد، زیرا ممکن است موجب فتق مغزی یا مخچه ای گردد.قبل از نمونه برداری، معاینات عصبی اساسی بویژه ارزیابی وضعیت پای بیمار از نظر قدرت ، حس و حرکت باید انجام گیرد. 9. پس از نمونه برداری ناحیه را با انگشت بفشارید و بر محل پونکسیون پانسمان چسبی ببندید. 10. بیمار را در وضعیت دمر قرار دهید و بالشتی در زیر شکم وی بگذارید تا فشار داخل شکمی افزایش یابد. بیمار را تا 12 ساعت در وضعیت خوابیده قرار دهید تا از سردرد احتمالی وی پس از پونکسیون نخاعی پیشگیری شود. بیمار مجاز است از پهلویی به پهلوی دیگر بچرخد به شرط آنکه سر را بلند ننماید. بیمار را به نوشیدن مقدار زیادی مایعات ترغیب نمایید تا مقدار CSF کشیده شده در طی LP جایگزین گردد. 11. 5-6 ml از مایع نخاع را در سه لوله استریل جمع آوری کرده و از نظر رنگ و ویسکوزیته و شفافیت مورد بررسی قرار می دهیم. معمولا اولین لوله برای آزمایش های شیمیایی و ایمیونولوژیک فرستاده می شود، زیرا در صورت وقوع پونکسیون تروماتیک نتایج این آزمون ها تحت تأثیر وجود خون قرار نخواهد گرفت. دومین نمونه را می توان برای آزمایشات میکروبیولوژی نظیر کشت و حساسیت و نمونه سوم را برای آزمایش میکروسکوپی یعنی شمارش و افتراق سلولی فرستاد. 12. کلیه آزمایش های درخواستی CSF باید فوراُ انجام شوند تا احتمال نتایج کاذب ناشی از تجزیه سلولی و نظایر آن کاهش یابد. 13. برچسب و شماره نمونه ها را بطرزی مناسب روی ظرف می چسبانیم و بلافاصله پس از نمونه گیری به آزمایشگاه می فرستیم. 14. محل نمونه گیری و زمان نمونه گیری را یادداشت نمایید. جمع آوری، انتقال و آماده سازی نمونه: ظرف جمع آوری: لوله در پیچ دار استریل آماده سازی بیمار: پوست را پیش از نمونه گیری ضدعفونی نمایید. دستورالعمل های ویژه: آزمون های سریع (Rapid) مانند رنگ آمیزی گرم و تشخیص آنتی ژنی را مد نظر داشته باشید. شرایط انتقال به آزمایشگاه: به سرعت/ دمای اتاق

بیمار باید یک شب ناشتا باشد. مصرف آب مجاز می باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه ادرار 24 ساعته به صورت صحیح بدون نگهدارنده و در یخچال جمع آوری گردد. 3. 4 ساعت پس از کامل شدن ادرار 24 ساعته ، باید در یخچال قرار گیرد.

1. سرم: بعد از نمونه گیری 30 دقیقه صبر می کنیم تا نمونه لخته گردد. سپس لخته را سانتریفیوژ کرده تا سرم از فراکسیون سلولی جدا گردد. جمع آوری سرم در ظرف عاری از فلز و نگهداری در ویال پلاستیکی 2. پلاسما: جداسازی سریع پلاسما و نگهداری در ویال پلاستیکی 3. اریتروسیت: خون کامل (هپارینه)، جداسازی سریع گلبول های قرمز و شستشوی آن در سالین. 4. ادرار 24 ساعته: جمع آوری در ظروف پلاستیکی یا شیشه ای اسیدواش، اسیدی کردن تا PH:2 با اسید کلریدریک و نگهداری به مدت 11 روز در دمای اتاق. 5. کبد: بیوپسی سوزنی 6. مو: بریدن مو نزدیک جمجمه به طول 5-2 سانتیمتر، شستشو در محلول استن و حل کردن در اسید نیتریک خالص (Ultra pure)

نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود. 3. از مصرف ویتامین K پیش از انجام آزمایش خودداری گردد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود. 3. از مصرف ویتامین K پیش از انجام آزمایش خودداری گردد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود

1- نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد. 2- پس از نمونه گیری فوراًً سانترفیوژ و سرم جدا گردد

1. نیاز به ناشتا بودن نیست. 2. از مصرف داروی ایزونیازید قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Dopamine, Plasma and Urine دوپامین Dopamine, Blood Dopamine, Random/24hrs Urine ایمونولوژی
Direct Antiglobulin Test (Coombs), Blood DAT آزمایش کومبس مستقیم، آنتی گلبولین گلبول قرمز، آنتی هیومن گلوبولین تست، آنتی گلبولین انسانی، تست آنتی گلبولین مستقیم، Antiglobulin Test, Direct,/ Direct Anti humanglobulin Test,/ Coombs Test; Direct, Red Blood Cell Antiglobulin,/ Direct Antiglobulin Test Standard هماتولوژی
D-Dimer and Fibrin Degradation Products, Plasma D-Dimer، FDP : دی- دیمر ، قطعه دیمر- D، محصول تجزیه فیبرین , Fibrin Breakdown Products Fibrin Degradation Products, Fibrin Degradation fragment ایمونو هماتولوژی
Dehydroepiandrosterone and Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S), Serum DHEA-S& DHEA دهیدرواپی آندرسترون سولفات، دهیدرواپی آندرسترون کونژوگه سولفاته، دهیدرواپی آندرسترون غیر کونژوگه DHEA Sulfate, Sulfate Conjugated Dehydroepiandrosterone, unconjugated Dehydroepiandrosterone آنالیز هورمون
Digoxin DIG دیگوکسین، Lanoxin ایمونولوژی
Diabetes Mellitus Autoantibodies, Serum DMA غربالگری اتوآنتی بادیهای دیابت، بررسی اتوآنتی بادیهای دیابت نوع 1، پنل اتوآنتی بادی دیابت ملیتوس، اتوانتی بادیهای مرتبط با دیابت Diabetes Mellitus Autoantibody Panel, Diabetes Mellitus Type 1 Evaluation, Insulin Autoantibodies; Diabetes-related Autoantibodies. Pancreatic Islet Cell Ab ایمونولوژی
Double Marker (First Trimester) maternal, Serum Double marker or NT Test تست دوگانه سه ماه اول بارداری، Combinated test، Beta HCG free& PAPP-A، Sequential Maternal Screen, Part 1 آنالیز هورمون
1. بیماران باید در وضعیت خوابیده به پشت و یا ایستاده پیش از نمونه گیری قرار گیرد. 2. بیمار می بایست آرامش خود را حفظ کند. استرس و نگرانی می تواند منجر به ایجاد نوسانات در سطوح کاته کول آمین ها گردد. 3. بیمار باید از مصرف الکل، قهوه، چای، تنباکو و ورزش شدید پیش از نمونه گیری اجتناب نماید. ناشتایی شبانه مورد نیاز است.

1. نیز به ناشتایی نمی باشد. 2. از خون وریدی بند ناف برای تشخیص آنتی بادی در نوزادان استفاده می شود.

1. به بیمار تذکر دهید نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. 2. جهت تهیه پلاسما از ضد انعقاد سیترات سدیم استفاده گردد. 3. به بیمار تذکر دهید از مصرف داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش (داروهای ضد انعقاد) قبل از نمونه گیری اجتناب کند.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. سطح تستوسترون در ساعات اولیه صبح به حداکثر می رسد، از این رو نمونه خون را باید به هنگام صبح گرفت. 3. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

1. نمونه را بیش از 12 ساعت پس ازمصرف دارو باید گرفت. 2. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی و آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت اینکه روش مورد سنجش RIA باشد ، از اسکن رادیواکتیوی یک هفته قبل از آزمایش اجتناب نمایید.

با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. 2. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. براساس روشی كه آزمایشگاه استفاده می‌نماید علاوه بر نمونه سرمی، احتمال دارد انجام سونوگرافی برای شما توصیه شود. 3. انجام آزمایش سرمی و سونوگرافی NT باید در سن بارداری میان 10 هفتگی تا 13 هفته و 6 روز انجام گردد. بنابراین برای این آزمایش نمونه گیر باید سن دقیق بارداری رادر نظر بگیرد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Echinococcus granulosis IgG Antibody E. granulosis IgG آنتی بادی اکینوکوکوس گرانولوزوس ، Hydatidosis، Hydatid Disease، Echinococcosis diagnostic ایمونولوژی
Ear Discharge, Smear and Culture Ear Discharge, Smear and Culture اسمیر و کشت گوش، ترشح گوش، کشت و رنگ آمیزی ترشحات گوش Ear Discharge, Ear Culture and gram stain, میکروب شناسی
Epstein-Barr Virus Antibody IgG/IgM, Serum EBV IgG/IgM آنتی بادی ضد ویروس اپشتین بار، Anti EBV Serology، Epstein-Barr Virus Antibody profile ، Anti EBV Virus Antibody ایمونولوژی
Epstein-Barr Virus Antibody IgG/IgM, Serum EBV IgG/IgM آنتی بادی ضد ویروس اپشتین بار، Anti EBV Serology، Epstein-Barr Virus Antibody profile ، Anti EBV Virus Antibody ایمونولوژی
Endomysial Antibody,Serum IgA EMA Endomysium Antibodies،Celiac disease test ، Anti Endomysium Ab (AEA) ایمونولوژی
Eosinophils Count, Urine EOS, urine شمارش ائوزینوفیل ادرار، رنگ آمیزی هانسل Eosinophils, Urine/ Hansel Staning هماتولوژی، سیتولوژی هماتولوژی، سیتولوژی
Erythropoietin - EPO EPO اریتروپویتین،Epogen ، Hematopoietin آنالیز هورمون
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) ESR سرعت رسوب گلبول های قرمز، سدیمنتاسیون اریتروسیت، آزمون سرعت سد، Sedimentation Rate, Westergren,Westergren Sed Rate, Sedimentation Rate, Erythrocyte هماتولوژی
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) ESR سرعت رسوب گلبول های قرمز، سدیمنتاسیون اریتروسیت، آزمون سرعت سد، Sedimentation Rate, Westergren,Westergren Sed Rate, Sedimentation Rate, Erythrocyte هماتولوژی
Ethosuximide ETX Zarontin ، اتوسوکسیماید بیوشیمی
Eye & Conjunctival Smear and Culture EYE Discharge چشم و ترشحات ملتحمه ای، کشت و رنگ آمیزی ترشحات چشم Eye Culture and Gram Stain, Eye Discharge, Tear Droplet Culture& Gram stain میکروب شناسی
نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.


نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی به خصوصی نمی باشد.


ترجیحاً نمونه گیری در صبح صورت گیرد.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت امکان داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش را قطع نمایی

. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت امکان داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش را قطع نمایید

نیاز به ناشتایی نمی باشد.


نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Fecal Calprotectin Calprotectin Stool calprotectin ایمونولوژی
Factor V Leiden Assay, Plasma Factor V Leiden فاکتور پنج لیدن، Activated protein C (APC) resistance mutation، Factor V Leiden mutation، Mutated Factor V هماتولوژی
Fasciola Hepatica, Antibody IgG, Serum Fasciola IgG آنتی بادی ضد فاسیولا هپاتیکا، Anti Fasciola Antibody، F. Hepatica Antibody ، Fasciolasis Test ایمونولوژی
Fasting Blood Suger (FBS) FBS گلوکز خون ناشتا، Fasting Plasma glucose , Fasting blood glucose بیوشیمی
Fecal Fat, Random /Timed Collection, Quantitative Fecal Fat جمع‏آوری کمی چربی48 تا 72 ساعته مدفوع؛ اندازه‏گیری کمی چربی مدفوع، تعیین مقدار چربی مدفوع Fecal Fat, Random Collection/ Fat, Feces/ Stool Fat, 72 hours/ Fatty Stool/ Lipid in Feces Quantitative stool fat determination/ Fat absorptionQuantitative stool fat determination/ Fat absorption test بیوشیمی
Ferritin Ferr فري تين آنالیز هورمون
Fibrinogen, Plasma Fibrinogen فیبرینوژن هماتولوژی
Folic Acid, Serum Folate فولات سرم، اسید فولیک سرم، Pteroylglutamic Acid آنالیز هورمون
Fluorescent treponemal antibody-absorbed (FTA-ABS), Serum FTA-ABS آنتی بادیهای ضد تروپونما پالیدوم، آنتی بادیهای سیفلیس ، آزمون جذب آنتی بادی ترپونمی فلورسنت Fluorescent Treponemal Antibody Absorption, Fluorescent Anti Treponema pallidum,Antibody, Treponema pallidum Antibody Panel (FTA-ABS) IgG and IgM , Syphilis Detection IgG/IgM ایمونولوژی
Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain Sudan stain رنگ‏آمیزی چربی مدفوع، رنگ‏آمیزی سودان III مدفوع، اندازه‏گیری نیمه کمی چربی مدفوع بیوشیمی مدفوع
Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain Sudan stain رنگ‏آمیزی چربی مدفوع، رنگ‏آمیزی سودان III مدفوع، اندازه‏گیری نیمه کمی چربی مدفوع بیوشیمی مدفوع
1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. 5 تا10 گرم مدفوع رندم در ظرف پلاستیکی نمونه گیری مدفوع فاقد نگاهدارنده جمع اوری گردد. 3. با نظر پزشک معالج، از مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی 2 هفته قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. حداقل 8 و حداکثر 16 ساعت ناشتا ضروری است. نوشیدن آب مجاز است. 2. از مصرف انسولین یا داروهای هیپوگلیسمیک تا پس از خونگیری خودداری شود

48 تا 72 ساعت معمولاً در روز چهارم، پنجم و ششم پس از شروع رژیم غذایی کنترلی حاوی 100 گرم چربی (50 تا 150 گرم) در روز می باشد.

1. نيازي به ناشتايي ندارد. 2. از مصرف داروهای حاوی آهن 24 ساعت قبل از آزمایش اجتناب گردد.

1. به بیمار تذکر دهید نیازی به ناشتایی نمی باشد. 2. از ضد انعقاد سیتراته (سدیم سیترات) یرای تهیه پلاسما استفاده گردد.

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشنا باشد. 2. بیمار نباید قبل از انجام آزمایش مشروبات الکلی مصرف نماید. 3. از مصرف قرص اسید فولیک قبل از انجام آزمایش اجتناب نمایید. 4. نمونه‏گیری باید قبل از ترانسفوزیون یا شروع درمان با فولات انجام شود.

در صورت امکان بیمار باید ناشتا باشد.

یک بیمار بزرگسال باید تحت رژیم حاوی حدود 100 تا 150 گرم چربی) یا سطح مقطع (60 g/m2 در روز برای حدود یک هفته قبل و در طی انجام تست باشد و از مصرف غذاهای پرفیبر برای چند روز قبل از انجام آزمایش پرهیز نماید. پیش از جمع‏آوری نمونه بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد. از یک هفته قبل بیمار نباید باریم، بیسموت، روغن کرچک یا روغن معدنی مصرف کرده باشد

یک بیمار بزرگسال باید تحت رژیم حاوی حدود 100 تا 150 گرم چربی) یا سطح مقطع (60 g/m2 در روز برای حدود یک هفته قبل و در طی انجام تست باشد و از مصرف غذاهای پرفیبر برای چند روز قبل از انجام آزمایش پرهیز نماید. پیش از جمع‏آوری نمونه بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد. از یک هفته قبل بیمار نباید باریم، بیسموت، روغن کرچک یا روغن معدنی مصرف کرده باشد

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Glocuse, 2 hour Post Prandial (2hpp) گلوکز 2 ساعت پس از صرف صبحانه یا بعد از تجویز گلوکز، 2PPG بیوشیمی
Glucose -6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) G6PD گلوکز- 6-فسفات دهیدروژناز، G6DP Erythrocytes Red blood cell enzyme deficiency بیوشیمی
Gliadin IgG/IgA Antibodies GAF-3x سایر نام ها: Gliadin Antibodies IgG and IgA، Anti-Gliadin IgG/IgA،Gliadin Antibodies IgG and IgA Serum ایمونولوژی
Gastrin, Serum Gastrin-14, 17, 34 گاسترین، Gastrin, S ایمونولوژی
Glomerular Basement Membrane Antibodies, IgG GBM ایمونولوژی
Group β Streptococcus molecular detection, Real – Time PCR GBS PCR Group B Streptococcus PCR, Streptococcus agalactiae PCR بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Gamma-Glutamyl transferase (GGT) GGT گاماگلوتامیل تراتسفرازGT,-Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGTP), Gamma Transpeptidase Gamma-Glutamyl بیوشیمی
Growth Hormone, Serum GH اندازه گیری هورمون رشد، هورمون رشد انسانی،هورمون سوماتوتروپین، Human Growth Hormone, Somatotrophic Hormone, growth hormone level, Growth hormone panel آنالیز هورمون
Glucose, urine (Glu, U) Glu, U گلوکز ادرار، قند ادرار بیوشیمی ادرار
Glucose Tolerance test (GTT) GTT تست تحمل گلوکز،OGGT (تحمل گلوکز خوراکی)، GCT (تحمل گلوکز بارداری) بیوشیمی
بیمار باید8 تا 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. در شرایط ناشتا از بیمار نمونه گیری کرده، سپس بیمار یک صبحانه سبک حاوی کربوهیدرات و یا محلول حاوی 75 gr کربوهیدرات میل نماید و تا دو ساعت بعد دیگر چیزی نخورد. و در نهایت نمونه گیری 2 ساعت بعد انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از لخته شدن یا همولیز در زمان نمونه گیری جلوگیری شود.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

1. به مدت 12- 8 ساعت ناشتایی قبل از نمونه گیری لازم می باشد. نوشیدن آب مانعی ندارد. 2. افرادی که الکل مصرف می نمایند می بایست 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری نمایند. 3. به منظور انجام آزمون تزریق کلسیم (Calcium Infusion simulation Test)، 15 mg گلوکونات کلسیم را به صورت داخل وریدی تزریق می کنند. سپس سطح گاسترین سرم قبل از تزریق، با نمونه هایی که هر یکساعت یکبار تا 4 ساعت گرفته می شود مقایسه می گردد. 4. به منظور انجام آزمون سکرتین (Secretin challenge Test)، 2unit/kg procine secretin را داخل وریدی تزریق نمایید. سطح گاسترین سرم قبل از تزریق و سپس در فواصل 2، 5، 10، 15 و 20 دقیقه اندازه­گیری می شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

این آزمون نیاز به 8 ساعت ناشتایی دارد. نوشیدن آب مجاز است.

1. بیمار نباید تحت استرس یا تنش روحی یا جسمی باشد، زیرا موجب افزایش سطح GH می شود. 2. بهتر است که بیماران به خوبی استراحت کرده باشند و از نیمه شب صبح آزمایش ناشتا باشند. مصرف آب مجاز است. 3. روش انجام نمونه گیری را به بیمار شرح دهید. 4. جهت انجام تست سرکوب گلوکز (شک به GH بالا) بیمار در طول شب ناشتا بوده و در رختخواب برای انجام آزمایش باقی می‏ماند. ابتدا یک نمونة خون گرفته شده و بعد از بلع محلول حاوی 100 گرم گلوکز نیز نمونه‏گیری صورت می‏گیرد. سطح GH و گلوکز را در دقایق صفر، 30، 60، 90 و 120 دقیقه پس از خوردن گلوکز اندازه گیری کنید. 5. جهت انجام تست تحریک GHRH به اضافه GHRP-6، به دنبال یک شب ناشتایی، یک رگ از ساعد بیمار گرفته می‏شود و از طریق انفوزیون محلول کلرید سدیم 150 mmol/L آنرا باز نگه می‏دارید. در زمان صفر، GHRH به میزان 1mg/kg به اضافه GHRP-6 به میزان1 mg/kg بصورت یک بولوس تزریق می‏شود. 6. حدود دوسوم تولید کل GH طی خواب است؛ بنابراین می توان بیمار را در بیمارستان بستری نموده و ترشح هورمون را در نمونه های خونی که هنگام خواب از بیمار گرفته می شود سنجید. 7. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

1- شرایط نمونه گیری: به سبب نیاز به دقا زیاد، لازم است یک نمونه تازه ادرار میان جریان جمع آوری گردد. ادرار افرادی که ساعتها در مثانه مانده نمی تواند به دقت نشانگر سطح گلوکز سرم در زمان انجام آزمایش باشد. 2- معمولاً از اسیدبوریک یا اسید کلریدریک 6 مولار به عنوان ماده نگهدارنده استفاده می شود. 3- قبل از برداشت ml 5 از نمونه آن را خوب مخلوط کنید.

در شرایط ناشتا (hour 12- 8) از بیمار نمونه گیری کرده، سپس به بیمار محلول حاوی gr 75 کربوهیدرات ( بارداری 100gr) را داده و در فواصل 30، 60، 90 و 120 دقیقه از بیمار نمونه گیری گردد. مقدار کربوهیدرات لازم برای کودکان gr/kg 1.7 وزن بدن، حداکثر تا gr 75 می باشد. در مورد زنان باردار نمونه گیری در فواصل 1، 2 و 3 ساعت صورت می گیرد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Human T-Cell Lymphotropic Virus Types I and II (HTLV-I/-II) Antibody,IgG :Ab HTLV-I/-II HTLV I&II Ab Screen, S، Anti human T Lymphotrophic virus I&II Ab ایمونولوژی
Helicobacter pylori Antigen, Total antibodies H. pylori Ab IgG, IgA,IgM تست سرولوژیکی هلیکوباکتر پیلوری، Helicobacter pylori Antibody Serology، Peptic Ulcer Antibody Test،Anti H-Pylori Ag, Antibodies ایمونولوژی
Helicobacter pylori Antigen, Stool H. Pylori Stool آنتی ژن هیلیکوباکتر پیلوری (مدفوع) Helicobacter pylori Antigen, Feces; Helicobacter pylori Antigen, Fecal: H. pylori Antigen, Stool ایمونولوژی
Hepatitis A Antibody (Total) HAV- Ab Anti-HAV IgG - IgM ، Anti-HAV Total Antibodies، Anti-Hepatitis A، Hepatitis A Antibody، Hepatitis A Viral Antibody : ایمونولوژی
Hepatitis A, IgM Antibody HAVM- Ab Anti-HAV, IgM، Anti-Hepatitis A IgM، HAVABS IgM, Serum، Hepatitis A Viral AB IgM ایمونولوژی
Hemoglobin, Blood Hb ، Hgb هموگلوبین
Hemoglobin A1c (HbA1c) Hb A1C هموگلوبین گلیکوزیله، HA1C,Blood , Glycosylated Hb , Glyco HGb بیوشیمی
Hemoglobin Electrophoresis, Blood Hb electro الکتروفورز هموگلوبین، , HGB electrophoresis, Hemoglobin Cascade Hb Variant هماتولوژی
Hepatite B Core, Antibody IgM HBc Igm Anti-HBc (IgM)، IgM Hepatitis B Core Ab ، Hepatitis Bc Antibody (IgM) ایمونولوژی
Hepatitis B Core Antibody (Total) HBc-Ab ، Anti- HBc Anti Core Antibodies، Anti-Hepatitis B core، Core Antibody IgG/IgM,، HB Core Ab IgG/IgM ایمونولوژی
Hepatitis B envelope Antibody HBeAb ، Anti-HBe Anti-Hepatitis B envelope، HepB e Ab ایمونولوژی
Hepatite B envelope Antigen HBeAg Hepatitis Be Antigen, Serum، HBeAg, Serum ایمونولوژی
Hemoglobin Electrophoresis , Blood HBEL الکتروفورز هموگلوبین خون، Hemoglobin Variant, Hemoglobin A2, F بیوشیمی
Hepatitis B Surface Antigen HBs Ag HBV Surface Antigen، Hepatitis Bs Ag ایمونولوژی
Hepaptitis B Surface Antibody HBsAb ، Anti-HBs Hepatitis B Surface Ab، Antibody to Hepatitis B Surface Ag، Hepatitis B Surface Antibody-Quant ایمونولوژی
Hepatitis B Virus (HBV) Quantitative by Real-Time PCR HBV Quantitative Real-Time PCR اندازه گیری کمی ویروس هپاتیت Bبا روش Real-Time PCR، Hepatitis B Quantitation، HBV DNA Quantitation،HBV DNA detection by Real time PCR ، HBV viral Load بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Hematocrit, Blood Hct or PCV هماتوکریت، حجم متراکم گلبول های قرمز خون، حجم متراکم سلول، Packed Cell Volume, Whole Blood Hematocrit, Microhematocrit
Hepatitis C Virus Genotype by Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Followed by Hybridization with Sequence-Specific, Fluorescent-Labeled Oligonucleotide Probes HCV Genotype Hepatitis C Virus Genotype, Serum, HCV Genotype, S, HCVG, HCV Genotyping بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Hepatitis C Virus (HCV) Quantitative by Real-Time Reverse Transcription-PCR (RT-PCR) HCV RNA Detect / Quant HCV (RT-PCR) Quantitation, HCV PCR, HCV Quantitation, HCV RNA Quantitation HCV Titer, HCV Viral Load, Hepatitis C Quantitation, Hepatitis C RNA Quantitation, Hepatitis C Titer, Hepatitis C Viral Load بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Hepatitis C Virus Antibody HCV-Ab ، Anti-HCV Hepatitis C Viral Antibody, Serum، Anti-HCV (Hepatitis C Virus)، Non-A, non-B Hepatitis ایمونولوژی
Hemocystein Hcys هموسیستئین بیوشیمی
High Density Lipoprotein, Cholesterol (HDL-C) HDL-C HDL کلسترول، HDL Direct، HDL Cholesterol,S ، Cholesterol, HDL بیوشیمی
Hepatitis Delta Virus- Antibodies HDV-Ab Anti-Hepatitis Delta Virus، HepD Ab ایمونولوژی
Human epididymis secretory protein 4 HE4 پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی هورمون شناسی
Human epididymis secretory protein 4 HE4 پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی هورمون شناسی
Hepatitis B Virus Genotyping Hepatitis B Virus Genotype HBV Genotyping, HBVGeno, HBV Polymerase Chain Reaction/Sequencing بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Hepatitis B Virus Genotyping Hepatitis B Virus Genotype HBV Genotyping, HBVGeno, HBV Polymerase Chain Reaction/Sequencing بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
HER-2 DNA Quantification by Real-Time PCR HER-2 PCR ERBB2، Proto-Oncogene Neu or Human Epidermal Growth Factor Receptor-2 Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR) بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Human Immuno Deficiency Virus -Antibody & Antigen HIV- 1/-2 Ab, Ag Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)، HIV-1/-2 Antibodies ، HIV Types 1/2 Antibody, Serum ایموتولوژی
Human Leukocyte Antigen-B 27 HLA B-27 آنتی ژن B-27 لنفوسیت انسان، آنتی ژن B-27 لکوسیتی سازگاری نسجی، Leukocyte Antigens B-27، HLA B-27 Antigen ایمونولوژی
HLA Class I&II Molecular Typing HLA Class I&II Molecular Typing
Human Leukocyte Antigen (HLA) Typing, Cross Matching HLA Typing, HLA Cross Match WBC Cross Match، Lymphocyte Cross Match،HLA Typing/Matching ، DNA Typing/Matching، HLA Class I,II ، Single Human Leukocyte Antigen ایمونولوژی
HLA_B Diagnostic Panel HLA_B پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B ) Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27, HLA _B5/51 ایمونولوژی
Human Papilloma Virus (HPV) Genotyping, High-Risk Types by PCR HPV PCR HPV DNA Detection, High Risk HPV, HPV (Human Papillomavirus) PCR, Human Papillomavirus (HPV) Genotyping. بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Herpes Simplex Virus (HSV) Detection by Real-Time PCR HSV PCR تشخیص HSV به روش Real-Time PCR HSV DNA Detection, Herpes Simplex Virus Detection by Real-Time PCR, Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR) بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Herpes Simplex Virus Type 1&2 Antibody IgG/IgM, Serum HSV1,2 IgG/IgM آنتی بادی ضد هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1 و 2، Herpes Simplex Serology،Herpes Simplex Virus Antibody Titer، HSV Ab (Herpes Simplex Antibodies) ایمونووژی
1 ml

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. 5 گرم مدفوع رندم در ظرف پلاستیکی دربدار مخصوص نمونه مدفوع (فاقد نگاهدارنده) جمع اوری گردد. 3. با نظر پزشک معالج، بیمار دو هفته قبل از انجام آزمایش باید از مصرف داروهای آنتی بیوتیک، مهارکننده های پمپ پورتون و ترکیبات حاوی بیسموت، هفته اجتناب نماید. در صورات استعمال این داروها، تست با نمونه جدید تکرار گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

نیازی به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه در ویال های مخصوص HbA1C ریخته شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. . نمونه گیری وریدی 3. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. 12- 10 ساعت ناشتایی ضروری است. 2. جداسازی و فریز نمونه در عرض یک ساعت پس از جمع آوری باید انجام می گیرد. نمونه پلاسما ، سرم یا ادرار بلا فاصله فریز گردد.

به مدت 14-12 ساعت ناشتایی توصیه می شود. نوشیدن آب و داروهای ضروری مانعی ندارد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

12 ساعت پیش از نمونه گیری، از مصرف مولتی ویتامین ها و مکمل های حاوی بیوتین یا ویتامین B7 اجتناب گردد.

12 ساعت پیش از نمونه گیری، از مصرف مولتی ویتامین ها و مکمل های حاوی بیوتین یا ویتامین B7 اجتناب گردد.

1. نیاز به ناشتایی ندارد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی ندارد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد


نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.